Menu
Knihovna
Město Albrechtice

Knihovní řád

1. Úvodní ustanovení

Městská knihovna v Městě Albrechticích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální
knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem obča-
nům v souladu s listinou práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke
knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozo-
vání veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsa-
žených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní
a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.
Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních  místnostech knihov-
ny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby i půjčováním z fondů jiných knihoven.
Časový rozvrh je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.
Městem schválené poplatky (paušální administrativní poplatek, sankční poplatky,
poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním záko-
nem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v ceníku služeb a sankcí (dále jen
ceník), který je přílohou knihovního řádu.

2. Práva a povinnosti uživatele a čtenáře

1) Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční půjčovní
službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář
je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přís-
tupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje
na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že
odpovídá za ztrátu nebo poškození výpůjčených dokumentů podle knihovního řádu
a příslušných právních předpisů.

2) Čtenářem knihovny se mohou stát:
– občané ČR starší 15 let po předložení občanského průkazu
– děti a mládež do 15 let pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich
zákonných zástupců. Stávají se tím uživateli dětského oddělení. Speciální knihov-
nické služby (např. Internet) mohou využívat jen po podpisu plné moci jedním z
rodičů nebo jejich zákonných zástupců v přítomnosti knihovníka.
– cizí státní příslušník po předložení cestovního pasu a povolení k pobytu
– právnické osoby žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřena
smlouva o poskytování knihovnických služeb.

3) Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na kalendář-
ní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenos-
ný. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i
ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek dle cení-
ku.
Za registraci v knihovně čtenář uhradí paušální administrativní poplatek dle ceníku.
Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce
v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní
knihovny či prostřednictvím  meziknihovní služby z jiných knihoven, k získání úst-
ních bibliografických a faktografických informací, ke zprostředkování informací z
vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy, k
možnosti přístupu k vnějším informačním zdrojům prostřednictvím telekomunikač-
ního zařízení, ke kterým má knihovna bezplatný přístup. Za využívání dalších služeb
čtenář uhradí poplatky dle ceníku.
Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě
vlastní žádosti.

4) Půjčování literatury a ostatních dokumentů mimo knihovnu
1. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu platí ustanovení občanského záko-
níku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů z jiné knihovny mohou platit
další podmiňující ustanovení, pokud je zápůjčující knihovna stanoví.
2. Čtenář může mít vypůjčeno zpravidla 10 dokumentů. Výpůjčené dokumenty
nesmí půjčovat dalším osobám.
3. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Knihovna má právo zkrátit výpůjční lhůtu  u vybra-
ných dokumentů. Výpůjční lhůta může být dvakrát  prodloužena, nežádá-li
dokument další čtenář. Vyjímečně je možné další prodloužení výpůjčky, ale
jen po předložení výpůjčeného dokumentu.
4. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtu-
je knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku. Nereaguje-li čtenář na
vyzvání či uhrazení dokumentu je celá záležitost řešena právní cestou.
5. Čtenář je povinen vrátit výpůjčený dokument v takovém stavu, v jakém jej
převzal. Při převzetí si jej musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit,
jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady. Při ztrátě nebo
poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď
zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných pří-
padech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce na knižním trhu) a
sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.
6. Dokument, který je právě půjčený si může čtenář rezervovat.
7. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fon-
dech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS).
Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.

5) Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického
a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a
další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.

6) Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internet do přístupných bází.

3) Závěrečná  ustanovení

Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit
písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. městskému úřadu.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti 1. 1. 2003
Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

Knihovna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5